AV Transport OÜ Teenuste Tüüptingimused

 

1.    ÜLDSÄTTED JA MÕISTED

2.    NÕUDED PAKILE

3.    ESEMED, MIDA AV TRANSPORT OÜ POOLT EI EDASTATA

4.    TEENUSTE OSUTAMINE

5.    TEENUSE EEST TASUMINE

6.    KLIENDI KOOSTÖÖKOHUSTUS

7.    KAUBA VÄÄRTUSEST TEAVITAMINE

8.    PAKKIDE AVAMINE, TAGASTAMINE, HÄVITAMINE JA MÜÜMINE

9.    KULUDE HÜVITAMINE

10.  VASTUTUS

11.  KINDLUSTUS

12.  TASAARVESTUSTE NÕUE JA KINNIPIDAMISÕIGUS

13.  KAEBUSTE JA NÕUETE ESITAMINE

14.  KOHALDATAV SEADUS

 15. KONTROLLIMATUD ASJAOLUD

 

  

1. ÜLDSÄTTED JA MÕISTED

1.1        Käesolevad AV Transport OÜ teenuste osutamise tüüptingimused (edaspidi: Tüüptingimused) kohalduvad kõikidele AV Transport OÜ ja Kliendi vahelistele lepingutele, mis puudutavad AV Transport OÜ poolt Saadetiste transporditeenuste korraldamist ning Saadetiste transporti.

1.2        AV transport OÜ-l on õigus Tüüptingimusi muuta, klienti sellest teavitamata.

1.3        Tüüptingimuste mõne sätte kehtetus ei muuda kehtetuks ülejäänud Tüüptingimuste sätteid.

1.4        Tüüptingimustes kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

1.4.1     Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud AV Transport OÜ-ga lepingu Teenuste osutamiseks AV Transport OÜ poolt.

1.4.2     Teenused – AV Transport OÜ poolt Kliendile osutatav Saadetiste ekspedeerimis- ja kullerpostiteenus.

1.4.3     Pakk – nõuetekohaselt pakendatud ja markeeritud ese.

1.4.4     Saadetis – Saatjalt Saajale saadetav(ad) Pakk/Pakid.

1.4.5     Saatja – Isik, kes soovib edastada Saadetise Saajale ja kes vastutab Saadetise sisu eest.

1.4.6     Saaja – isik, kellele Saadetis tuleb edastada ja kellel on õigus Saadetis vastu võtta.

1.4.7     Tellimus – kliendi poolt AV Transport OÜ-le esitatud korraldus Teenuse osutamiseks.

1.4.8     Kuller – AV Transport OÜ töötaja või AV Transport OÜ nimel Teenuste osutamiseks vajalikke ülesandeid täitev isik.

2. NÕUDED PAKILE

2.1        AV Transport OÜ poolt transportimiseks vastuvõetavate Pakkide maksimaalne kaal ja mõõtmed on toodud AV Transport OÜ teenuste kirjelduses (kättesaadav AV Transport OÜ kodulehelt www.ekuller.ee).

2.2        Klient on ainuisikuliselt vastutav Paki nõuetekohase sisemise ja välise pakendamise ning Paki korrektse märgistamise eest. Klient kohustub eseme pakkima selliselt, et oleks tagatud Paki sisu säilimine ja mittekahjustumine transportimise käigus ning selliselt, et Pakk ei põhjustaks AV TRANSPORT OÜ-le või tegelikule vedajale kahju, sh peab Pakk olema kaitstud mõjutuste osas, mis tekivad seoses automaatse sorteerimise, klimaatiliste tingimuste ja mehaanilise käsitsemisega (minimaalne kukkumiskõrgus diagonaalselt 80 cm). Pakki ei tohi saada avada nii, et avamist ei ole hiljem võimalik üheselt tuvastada.

2.3 Kui saadetis koosneb mitmest pakist, tuleb kõik pakid markeerida nõuetekohaselt ning lisada saadetise numeratsioon (näit. 1/1, 1/2, 1/3).

2.4  Saadetise maksimaalsed mõõdud (pkl) 2,5 x 1,8 x 2,1m

3. ESEMED, MIDA AV TRANSPORT OÜ POOLT EI EDASTATA

3.1        AV Transport OÜ poolt ei edastata ja Kliendil on keelatud anda AV Transport OÜ-le transportimiseks alljärgnevaid esemeid:

3.1.1     pakid, mis ei vasta Tüüptingimuste punktis 2. toodud tingimustele;

3.1.2     eriti väärtuslikud eseme, sh väärismetallid, ehtsad juveelitooted, vääriskivid, naturaalsed pärlid, antiikesemed, kunstiteosed;

3.1.3     raha, pitseriga notariaalsed dokumendid, väärtpaberid, krediitkaardid, tšekid, telefonikaardid või sarnased suure väärtusega sertifikaadid. Münte, krediitkaarte, juveelitooteid ja muid väärisesemeid on AV Transport OÜ eelneval nõusolekul lubatud edastada avaldatud väärtusega Saadetistega;

3.1.4     maksedokumendid ja sissepääsupiletid, mille maksumus ületab 520 Eurot Paki kohta;

3.1.5     karusnahad, vaibad, kellad ning muud juveeli- ja karusnahatooted, mille maksumus ületab 520 Eurot ühe eseme kohta;

3.1.6     muu ese, mille maksumus ületab 1 000 Eurot;

3.1.7     ese, mille transportimine on seadusega keelatud või piiratud, sh Saadetise riikidevaheliste edastamise korral kaubad, mille import või eksport on keelatud või milleks on vajalik eriloa olemasolu vastavuses kauba väljasaatva maa, transiidimaa või kauba sihtriigi õigusaktidele;

3.1.8     tulirelvad, laskemoon, gaasipüstolid, pisar- ja närvigaasi balloonid, politsei ja eriteenistuste vajadusteks ettenähtud erivahendeid;

3.1.9     lõhkevad ja kergesti süttivad ained;

3.1.10   mürgised ja radioaktiivseid ained;

3.1.11   bioloogilised nakkusohtlikud ained;

3.1.12   narkootilised ja psühhotroopsed ained;

3.1.13   happeid;

3.1.14   kiiresti riknevad toiduained jm riknevad kaubad;

3.1.15   elus või surnud loomad, linnud, kalad ja putukad (va siidiussid, mesilased ja kaanid);

3.1.16   mürgised taimed;

3.1.17   sündsusetud või kõlblusvastase sisuga trükised, materjalid ja esemed;

3.1.18   esemed, mis oma omaduste tõttu või pakendiga võivad ohustada Saajat, Paki edastajat (AV Transport OÜ töötajad, alltöövõtjad) ja kolmandaid isikuid või määrida ja rikkuda teisi Pakke;

3.1.19   meditsiiniliseks või bioloogiliseks uurimiseks mõeldud materjal, meditsiinilise jäätmed, inim- või loomsed jäänused, kehaosa või organid;

3.1.20   ohtlikud esemed;

3.1.21   Kirjaliku kokkuleppe puudumisel Saadetised, mille transpordikulu või kauba maksumus (sh lunaraha) tasutakse Saadetise kättetoimetamisel.

3.2        AV Transport OÜ-l on õigus koheselt katkestada Saadetise edastamine peale Saadetise vastuvõtmist juhul, kui AV Transport OÜ-le selgub, et Saadetis sisaldab Tüüptingimuste punktis 3.1 nimetatud mitte-edastatavaid esemeid või juhul kui AV Transport OÜ saab teadlikuks Saadetises sisalduva kauba transportimise keelust, samuti juhul, kui esineb põhjus eelduseks, et Saadetises sisalduva kauba transportimine võidakse keelustada.

3.3        Tüüptingimuste punktis 3.2 toodud juhtudel on AV Transport -l õigus koheselt vabaneda Saadetisest või hävitada Saadetis riskist hoidumise eesmärgil, millisel juhul on Klient kohustatud koheselt AV Transport OÜ-le hüvitama sellega seoses tekkinud kahju ja kulutused, kusjuures AV Transport OÜ ei vastuta sel juhul ka Saadetise mitteedastamisest tekkinud kahju eest.

3.4        Lisaks seadusest tulenevale vastutusele on Klient vastutav mistahes otsese või kaudse kahju eest, mis on tekkinud AV Transport OÜ-le, tema töötajatele, alltöövõtjatele ja kolmandatele isikutele seoses Kliendi poolt Tüüptingimuste punktis 3.1 nimetatud esemete AV Transport OÜ-le transportimiseks andmisega ilma AV Transport OÜ poolse eelneva kirjaliku nõusolekuta. Klient kohustub sel juhul tekkinud kahjud hüvitama AV Transport OÜ esimesel nõudmisel.

4. TEENUSTE OSUTAMINE

4.1        Teenuste maht

4.1.1     AV Transport OÜ poolt osutatavad Teenused hõlmavad transpordi organiseerimist AV Transport OÜ või AV Transport OÜ poolt valitud vedaja poolt, Saadetise vastuvõttu, sorteerimist ja Saadetiste kättetoimetamist Saajale. Kauba väärtuse ja kohaletoimetamise erihuvi deklareerimist, vastavalt rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsioonile (edaspidi: CMR) või Varssavi Konventsioonile/ Montreali Konventsioonile, ei rakendata, välja arvatud juhul, kui AV Transport OÜ ja Klient on kirjalikult kokku leppinud teisiti.

4.1.2     Klient ja AV Transport OÜ võivad kirjaliku kokkuleppe alusel leppida kokku täiendavate teenuste osutamises AV Transport OÜ poolt.

4.2        Tellimuse esitamine

4.2.1     Tellimust Teenuse osutamiseks on Kliendil võimalik AV Transport OÜ-le esitada AV Transport OÜ kodulehel www.ekuller.ee toodud aegadel, kontaktidel ja tingimustel.

4.3        Saadetise vastuvõtt

4.3.1     Kuller saabub Saatjalt Saadetist vastu võtma AV Transport OÜ teenuste kirjelduses (kättesaadav AV Transport OÜ kodulehelt www.ekuller.ee) fikseeritud ajavahemikel. AV TRANSPORT OÜ ja Kliendi täiendava kokkuleppe korral saabub Kuller Saadetist vastu võtma kindlal kokkulepitud kellaajal.

4.3.2     Kuller kannab Saadetise vastuvõtmisel ja kättetoimetamisel vastavat AV Transport OÜ vormiriietust.

4.3.3     Kulleril on õigus keelduda Saadetise vastuvõtmisest, juhul kui Saadetis ei vasta Tüüptingimustes toodule või ei ole nõuetekohaselt markeeritud/pakendatud.

4.3.4     Saadetise vastuvõtmisel koostatakse vastav saateleht või Saadetise üleandmis-vastuvõtmis akt, millele kirjutavad alla Saatja või tema volitatud esindaja ja Kuller. AV Transport OÜ-l ei ole kohustust kontrollida Saatja või tema volitatud esindaja isikut tõendava dokumendi alusel (välja arvatud juhul, kui AV Transport OÜ ja Kliendi vahel on kirjalikult kokku lepitud teisiti), kusjuures Saatjaks/Saatja volitatud esindajaks loetakse isik, kes Saadetise Saatja aadressil Kullerile üle annab.

4.3.5     Saadetise sisu eest vastutav Klient. Juhul, kui Klient on esitanud AV Transport OÜ-le valeandmeid Saadetise sisu kohta, kannab Klient kõik AV Transport OÜ-le ja kolmandatele isikutele seoses valeandmete esitamisega tekkinud otsesed ja kaudsed kulutused ning määratud leppetrahvid.

4.3.6     Klient on kohustatud pakkima Saadetise transpordikindlasse suletud pakendisse. Pakend peab tagama Saadetise sisu puutumatuse, mittekahjustumise ja Saadetise säilimise transportimise käigus.

4.3.7     Saadetise iga Pakk peab olema varustatud Saatja ja Saaja kontaktandmetega (juriidilise või füüsilise isiku nimi, asukoht, telefon, kontaktisiku nimi) ja AV Transport OÜ standardile vastava triipkoodiga. Sihtaadressiks ei tohi olla postkast. Nõudmiseni teenust ei osutata.

4.4        Saadetise kättetoimetamine ja üleandmine

4.4.1     Saadetise kätetoimetamise tähtajad on sõltuvuses Tellimuse esitamise ajast ning on fikseeritud AV Transport OÜ teenuste kirjelduses (kättesaadav AV Transport OÜ kodulehelt www.ekuller.ee) .

4.4.2     Saadetis antakse üle saatelehel märgitud Saajale, Saaja volitatud esindajale või Saaja poolt nimetatud isikule. AV Transport OÜ-l ei ole kohustust kontrollida Saaja isikut tõendava dokumendi alusel (välja arvatud juhtudel, kui AV Transport OÜ ja Kliendi vahel on kirjalikult kokku lepitud teisiti), kusjuures Saajaks loetakse isik, kes viibib Saaja aadressil, välja arvatud juhul, kui esineb põhjendatud kahtlus, et nimetatud isik ei ole õigustatud Saadetist vastu võtma.

4.4.3     Saadetise kättetoimetamise kinnitamiseks on Saaja, tema esindaja või Saaja poolt nimetatud isiku poolt puutetundlikul ekraanil ja/või paberkandjal allkirjastatud vastav tarnekinnitus. Tarnekinnitus sisaldab informatsiooni Saaja nime, allkirja ning Saadetise kättetoimetamise kuupäeva ning kellaaja kohta. Kliendi palvel (mis tuleb AV Transport OÜ-le esitada Saadetise kättetoimetamisest alates hiljemalt 3 (kolme) kalendrikuu jooksul) edastatakse talle allkirjastatud tarnekinnituse koopia. Kliendil on võimalik tarnekinnituse koopiat saada Saadetise kättetoimetamisest alates 6 (kuue) kalendrikuu jooksul ka internetist aadressilt www.ekuller.ee, kui Kliendile on AV Transport OÜ poolt selleks antud vastav kasutajatunnus ja parool.

4.4.4     Kliendil on võimalik saada informatsiooni Saadetise asukohast selle transportimise ajal AV Transport OÜ klienditeeninduse kontaktidelt, mis on toodud AV Transport OÜ kodulehel www.ekuller.ee.

4.4.5     Kliendil on võimaik Saadetise transportimise ajal taotleda AV Transport OÜ-lt Saadetise kättetoimetamise korra ning tingimuste muutmist, helistades selleks AV Transport OÜ klienditeeninduse kontaktidele, mis on toodud AV Transport OÜ kodulehel www.ekuller.ee. Juhul, kui Klient ei ole seda selgesõnaliselt keelanud, on ka Saadetise Saajal õigus taotleda AV Transport OÜ-lt Saadetise kättetoimetamise korra ning tingimuste muutmist (eelkõige taotleda Saadetise edastamist Saaja asemel kolmandale Saaja poolt nimetatud isikule). Muudatuste tegemisel Saadetise kättetoimetamise tingimustesse on AV Transport OÜ-l õigus nõuda kliendilt täiendavat tasu vastavalt AV Transport OÜ hinnakirjale, kusjuures sel juhul võib pikeneda ka Saadetise kättetoimetamise tähtaeg.

4.4.6     Juhul, kui Saadetist ei ole võimalik Saajale või tema volitatud esindajale üle anda, jäetakse Saajale Saadetise saabumise ning kättetoimetamise kohta võimalusel vastav teade ja Saadetis toimetatakse hoiule vastavasse AV Transport OÜ jaotuskeskusesse. Saadetise mitteüleandmine ei muuda Kliendi kohustust tasuda Saadetise transpordi eest AV Transport OÜ-le tasu vastavalt hinnakirjale.

4.4.7     Kui Saadetise esmakordsel edastamisel ei ole Saadetist võimalik Saajale üle anda, sooritatakse täiendavad kättetoimetamised AV Transport OÜ ja Kliendi täiendava kokkuleppe alusel, AV Transport OÜ hinnakirjas fikseeritud või eraldi kokkulepitud tasu eest.

4.4.8     Saadetis, mida ei ole võimalik Saajale või tema volitatud esindajale üle anda 7 (seitsme) tööpäeva jooksul alates Saadetise vastuvõtmisele järgnevast päevast, tagastatakse Kliendile, AV Transport OÜ hinnakirjas fikseeritud või eraldi kokkulepitud tasu eest.

4.4.9     Juhul, kui Saaja keeldub Saadetise vastuvõtmisest, fikseeritakse vastuvõtmise põhjused Kulleri poolt Saadetise tarnekinnitusele, mida edastatakse Kliendile ning Saadetis tagastatakse Kliendile. Saadetise tagastamine Kliendile on tasuline.

5. TEENUSE EEST TASUMINE

5.1        Klient kohustub tasuma AV Transport OÜ-le Teenuste osutamise eest tasu vastavalt kehtivale AV Transport OÜ hinnakirjale, välja arvatud juhtudel, kui AV Transport OÜ ja Klient on kirjalikult kokku leppinud hinnakirjast erineva tasu maksmises.

5.2        AV Transport OÜ-l on õigus hinnakirja muuta, klienti sellest teavitamata.

6. KLIENDI KOOSTÖÖKOHUSTUS

6.1        Klient kohustub tagama, et Saaja aadress, Saadetise transpordidokumentatsioon, pakend ja markeering oleksid täpsed, nõuetekohased ja vigadeta ning korralikult kinnitatud. Saadetist ei edastata postkontori rendipostkasti aadressile.

6.2        Tollitavate kaupade transportimisel on Klient vastutav kogu kauba tollivormistuseks vajaliku korrektse dokumentatsiooni olemasolu eest, mis peab olema kinnitatud Saadetise välisküljele vastavas ümbrikus.

6.3        Klient kohustub enne Saadetise AV Transport OÜ-le üleandmist kontrollima ja veenduma, et Saadetis ei sisaldaks Tüüptingimuste punktis 3,1, nimetatud mitte-edastatavaid esemeid.

7. KAUBA VÄÄRTUSEST TEAVITAMINE

7.1        Klient on kohustatud enne Saadetise AV Transport OÜ-le üleandmist teavitama AV TRANSPORT OÜ-d kauba väärtusest ja kauba väärtuse Pakil ära märkima juhul, kui Paki sisu väärtus ületab 520 Eurot. Juhul, kui Paki sisu väärtus ületab 520 Eurot, otsustab AV Transport OÜ edaspidise Paki käsitsemise ja transportimise tingimused.

8. PAKKIDE AVAMINE, TAGASTAMINE, HÄVITAMINE JA MÜÜMINE

8.1        AV Transport OÜ-l on õigus pakk avada:

8.1.1     eesmärgiga leida Pakist informatsiooni Saatja või Saaja kohta juhul, kui Pakki ei saa Saajale edastada ega Saatjale tagastada vigase/eksliku aadressi tõttu, puuduliku informatsiooni tõttu Saatja/Saaja kohta vm. põhjusel;

8.1.2     selleks, et tagada nõuetekohane tolliformaalsuste läbiviimine;

8.1.3     selleks, et kõrvaldada võimalikud riskid/ohud, mille Paki sisu võib põhjustada inimeste tervisele või isikute varale juhul, kui Pakki ei saa edastada või Pakki ei võeta Saaja poolt vastu;

8.1.4     juhul, kui see on vajalik kahjustatud Saadetise sisu kaitsmiseks või selle seisundi fikseerimiseks;

8.1.5     Paki sisu hävitamiseks või müümiseks juhul, kui Pakki ei saa Saajale edastada ja Saatjale tagastada.

8.2        AV Transport OÜ võib Paki tüüptingimuste punktis 8.1. nimetatud juhtudel avada eeldusel, et Klient ei ole esitanud AV Transport OÜ-le Teenuste kohaseks osutamiseks/Paki tagastamiseks vajalikku informatsiooni hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul (tollimisele kuuluvate kaupade puhul) või 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul (kõikide teiste kaupade puhul) alates AV Transport OÜ poolse vastava palve esitamist, kusjuures võimaliku riski/ohu vältimiseks on AV Transport OÜ-l õigus Pakk avada viivitamatult.

8.3        Paki avamise kohta koostatakse AV Transport OÜ poolt vastav akt, milles fikseeritakse avamise põhjus, kirjeldatakse Paki välist seisukorda, märgitakse ära Paki kaal enne avamist ning üldkaal pärast ümberpakkimist. Aktis fikseeritakse ka Paki sisuks olevate esemete loetelu ja kirjeldus ning esemete võimalikud kahjustused. Akti koopia edastatakse Saatjale, juhul kui Saatja isik on AV Transport OÜ-le teada.

8.4        Kulleril on õigus Saadetise vastuvõtmisel nõuda Saatjalt Saadetise avamist, et veenduda Tüüptingimuste punktis 3.1. nimetatud mitte-edastatavate esemete puudumises. Saatjapoolse Saadetise avamisest keeldumise korral on Kulleril õigus keelduda Saadetise vastuvõtmisest.

8.5        Saaja nõudmisel on Kuller kohustatud avama Saadetise selle Saajale üleandmisel.

8.6        Saadetise Saajale kättetoimetamise võimatuse korral (aadressi ebatäpsuse/loetamatuse, Saajapoolse vastuvõtmisest keeldumise, vm. põhjuse tõttu) tagastatakse Saadetis Saatjale, märkides Saadetisele kättetoimetamise võimatuse põhjuse ja märke „Väljastamatu“.

8.7        Juhul, kui Saadetise kättetoimetamise võimatuse korral ei osutu võimalikuks Saadetise Saatjale tagastamine, on AV Transport OÜ-l Saadetise avamisel õigus koheselt hävitada kiiresti riknev kaup, kirjalikud teated jm väheväärtuslikud esemed. Muud Saadetises sisaldunud esemed on AV Transport OÜ-l õigus müüa enampakkumisel või muul mõistlikul viisil. Esemete müügist laekunud raha jääb AV Transport OÜ-le.

8.8        Juhul, kui Klient ei ole Teenuse eest AV Transport OÜ-le kohaselt tasunud, on AV Transport OÜ-l õigus avada Saadetis ja müüa Saadetise sisu enampakkumisel rahuldades Tasu nõude ja tekkinud müügikulud Saadetise sisu müügist laekunud rahast, teavitatakse Klienti Saadetise sisu müügist üks kuu ette.

9. KULUDE HÜVITAMINE 

9.1        Klient on kohustatud AV Transport OÜ-le hüvitama Saadetise teisest riigist tagasi transportimise kulud, juhul kui Saadetist ei olnud võimalik Saajale üle anda.

9.2        Klient on kohustatud AV Transport OÜ-le hüvitama Paki avamisest ja selle sisu hävitamisest tekkinud kulud.

10. VASTUTUS

10.1        AV Transport OÜ tagab Saadetise/saatedokumentide säilimise ja mittekahjustumise alates Saadetise /saatedokumentide vastuvõtmisest Kulleri poolt kuni Saajale või Saaja volitatud esindajale üleandmiseni ja kannab eelnimetatud perioodil vastutust AV Transport OÜ süül Saadetisele/saatedokumentidele tekitatud kahjustuse või Saadetise kaotsimineku korral. Vastutus Saadetise/saatedokumentide säilimise ja mittekahjustumise eest lasub AV Transport OÜ-l kuni hetkeni, mil Saaja või Saaja volitatud esindaja on Saadetise saatelehele kinnitanud (sh elektrooniliselt) Saadetise vastuvõtmisest või kuni hetkeni, mil Saatja on Saadetise saatelehele kinnitanud (sh elektrooniliselt) Saadetise tagasisaamist.

10.2        Saadetis loetakse kadunuks, kui see ei ole jõudnud Saaja või Saaja volitatud esindajani 72 tunni jooksul alates kokkulepitud Saadetise kohaletoimetamise tähtajast.

10.3        AV Transport OÜ süül Saadetise kahjustumise või kaotsimineku korral hüvitab AV Transport OÜ Kliendile Saadetise või selle kaotsiläinud/kahjustunud osa väärtuse kuni 31,5 kg kaaluva Saadetise puhul kokku mitte suuremas summas kui 520 Eurot ning üle 31,5 kg kaaluva saadetise puhul kokku mitte suuremas summas, kui 8,33 SDR-i (Rahvusvahelise Valuutafondi arveldusühik) kaotsi läinud või kahjustunud s aadetise või selle osa brutokaalu iga kilogrammi kohta.

10.4        AV Transport OÜ süül Saadetise saatedokumentide kaotsimineku, kahjustumise või ebaõige kasutamise korral tagastatakse Kliendile vastava Saadetise transportimise eest AV Transport OÜ-le makstud tasu ja hüvitatakse tekkinud kahju maksimaalselt makstud tasu ühekordses suuruses.

10.5        AV Transport OÜ süül Saadetise kohaletoimetamise tähtaja ületamise korral tagastatakse Kliendile vastava Saadetise transportimise eest AV Transport OÜ-le makstud tasu ja hüvitatakse tekkinud maksimaalselt makstud tasu ühekordses suuruses.

10.6        Tüüptingimuste punktides 10.3.-10.5. nimetamata kahjusid ega muid kulusid AV Transport OÜ poolt ei hüvitata, samuti ei vastuta AV Transport OÜ kolmandate isikute kahjude ega mittevaralise kahju ja saamatajäänud tulu eest.

10.7        AV Transport OÜ ei vastuta Saadetise/saatedokumentide kahjustumise, kaotsimineku, Saadetise kohaletoimetamise tähtaja ületamise ja muu kahju eest, juhul kui:

10.7.1     Kuller on teinud Saadetise vastuvõtmisel Saadetise saatelehele märke Saadetise pakendi kahjustumise kohta;

10.7.2     Saadetis ei ole Saatja poolt nõuetekohaselt pakendatud ja markeeritud selliselt, et Saadetis oleks muuhulgas kaitstud kaotsimineku ja kahjustumise eest;

10.7.3     Klient ei ole AV Transport OÜ-d eelnevalt informeerinud Saadetises sisalduvatest ohtlikest või kergesti kahjustuvatest/purunevatest esemetest või on tegemist Kliendi poolse vale/puuduliku informeerimisega;

10.7.4     Kliendi poolt AV Transport OÜ-le üleantud saatedokumendid või edastatud teave on puudulik, ebatäielik või ebaõige;

10.7.5     Saadetis sisaldab Tüüptingimuste punktis 3.1. nimetatud mitte-edastatavaid esemeid;

10.7.6     Kahju on kas osaliselt või täielikult põhjustatud Kliendi, Saaja või nende esindajate tegevusest/tegevusetusest või Tüüptingimuste ja pooltevahelise lepingu rikkumisest Kliendi poolt;

10.7.7     Saadetis on eemaldatud transportimisest seose sellega, et Saadetis sisaldab Tüüptingimuste punktis 3.1.nimetatud mitte-edastatavaid esemeid või juhul kui Saadetise transportimisest eemaldamine toimub muul AV Transport OÜ-st mitteoleneval põhjusel;

10.7.8     Saadetise kahjustumise või kaotsimineku on põhjustanud Saadetises sisalduvate esemete loomulikud omadused, mille tagajärjel ese võib kaotsi minna või kahjustuda, eelkõige purunemise, funktsioonihäirete, rooste, sisemise riknemise, kuivamise, väljavoolamise või loomuliku kao tõttu;

10.7.9     Kohustust on rikutud või kahju on põhjustatud vääramatu jõu tõttu.

10.8        Klient on kohustatud AV Transport OÜ-le hüvitama Tüüptingimuste rikkumisest ja pooltevaheliste lepingute mittekohasest täitmisest tekkinud kahjud ja kulud kogu ulatuses.

11. KINDLUSTUS

11.1        Iga AV TRANSPORT OÜ poolt transportimiseks vastuvõetud Pakk omab kindlustuskatet määrani, millises ulatuses on AV Transport OÜ vastutav vastavalt Tüüptingimuste punktile 10 (AV Transport OÜ vastutus).

11.2        Vastavalt AV Transport OÜ kindlustuskatte tingimustele on võimalik kõrgema kindlustuspreemia maksmisel poolte kirjalikul kokkuleppel tagada kindlustus summani kuni 1 000 Eurot Paki kohta, mil kindlustatav summa suureneb 500 Euro sammu võrra. .

11.3        Kliendi nõudmisel ja poolte kirjalikul kokkuleppel võib kohaldada kõrgema kindlustuskatte kogu Pakikogusele, osale Pakikogusest või üksikutele Pakkidele. Nimetatud protseduur tuleb sooritada ja vastav pooltevaheline kokkulepe sõlmida enne Pakkide AV Transport OÜ-le transportimiseks üleandmist.

11.4        Klient on AV Transport OÜ kindlustuse ainus kasusaaja vastutusmäära üleandmisel. Sellest tulenevaid nõudeid ei saa loovutada kolmandatele isikutele.

11.5        Pakk, millel on muu kindlustuskate, ei kaeta AV Transport OÜ kindlustusega, summas mis ületab AV Transport OÜ vastutust vastavuses Tüüptingimuste punktis 10. tooduga.

12. TASAARVESTUSTE NÕUE JA KINNIPIDAMISÕIGUS

12.1         Kliendil ei ole õigust esitada AV Transport OÜ poolsetele Teenuste osutamisest tulenevatele nõuetele tasaarvestuse ega muid vastunõudeid, samuti ei ole Kliendil õigust nõuda Saadetiste kinnipidamisõiguse kohaldamist.

13. KAEBUSTE JA NÕUETE ESITAMINE

13.1        Kõik Kliendi kaebused ja pretensioonid seoses Teenuste osutamisega tuleb AV Transport OÜ-le esitada kirjalikult või e-posti teel.

13.2        Kõik pretensioonid Kliendile esitatud arve kohta tuleb AV Transport OÜ-le esitada hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul, arve esitamise kuupäevast arvates.

13.3        Saadetise/saatedokumentide kahjustumise, kaotsimineku või Saadetise kohaletoimetamise tähtaja ületamise korral peab Klient esitama AV Transport OÜ-le vastava kirjaliku nõude tekkinud kahju kohta hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast Saadetise kättesaamist või Saadetise kohaletoimetamise tähtaja möödumist.

13.4        Kirjaliku kahjunõude esitamisel peab klient Saadetise kaotsimineku ulatust või kahjustust ka täpselt kirjeldama.

13.5        Kui Saadetise kahjustumine või osaline kaotsiminek on välisel vaatlusel arusaadav, kuid Saaja on Saadetise vastu võtnud ning Saaja ja Saatja ei ole AV Transport OÜ-le Saadetise kaotsiminekust või kahjustumisest hiljemalt Saadetise Saajale üleandmisel teatanud, eeldatakse, et Saadetis on antud üle kohases seisundis.

13.6        Juhul, kui pooled ei suuda lahendada pooltevahelist vaidlust läbirääkimiste teel, pöördutakse vaidluse lahendamiseks Harju Maakohtusse.

14. KOHALDATAV SEADUS

14.1        AV Transport OÜ ja Kliendi vahelisel lepingu täitmisele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusandlust. Rahvusvahelise transportimise korral kohaldatakse pooltevahelise lepingu ja Tüüptingimustega reguleerimata osas täiendavalt ka CMR-i ja Varssavi Konventsiooni/Montreali Konventsiooni sätteid.

15. KONTROLLIMATUD ASJAOLUD

15.1 AV Transport OÜ ei ole vastutav kontrollimatutest asjaoludest tingitud kahjude eest. Vääramatuks jõuks (force majeure) loetakse poolte tahtest sõltumatuid, ettenägematuid ning antud tingimustes vältimatuid asjaolusid, mis osaliselt või täielikult takistavad kohustuste täitmist. Need asjaolud on järgmised: loodusõnnetus, ettenägematud ilmastikutingimused, sõda, ekspordi-impordi keeld, streik ja muud asjaolud.